Postup pri certifikácii

Samotnej certifikácii predchádza rozhodnutie manažmentu o zavedení systému manažérstva v organizácii. Následne organizácia sama, alebo v spolupráci s poradenskou spoločnosťou vytvorí, implementuje a zdokumentuje systém manažérstva. Potom sa rozhodne pre certifikačný orgán, ktorý v organizácii vykoná certifikačný audit. Ak organizácia spĺňa všetky kritéria, je jej udelený certifikát, ktorý potvrdzuje zhodu systému manažérstva organizácie s predmetnou normou.

Pri výbere certifikačného orgánu by mala organizácia brať do úvahy:

  1. rozsah akreditácie príslušného certifikačného orgánu,
  2. platnosť certifikátu (národná alebo medzinárodná platnosť),
  3. referencie,
  4. požiadavky dodávateľov.


Postup certifikácie

Postup certifikácie certifikačným orgánom PQM má nasledujúce 4 fázy:

Príprava na certifikáciu Samotnej certifikácii predchádzajú tieto kroky:
- Žiadosť o certifikáciu.
- Cenová ponuka - pripraví ju spoločnosť PQM na základe vyplnenej žiadosti.
- Zmluva.
- Stanovenie termínu auditu.
- Návrh audítorskeho tímu.
- Stanovisko klienta k návrhu audítorskeho tímu.
- Menovanie vedúceho audítora a audítorského tímu.

Certifikačný audit Certifikačný audit prebieha na základe požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17021:2011 v dvoch etapách. Minimálne časť prvej etapy a celá druhá etapa musí prebiehať v sídle preverovanej organizácie.


Prvá etapa auditu
Cieľom je aby klient úplne pochopil systém manažérstva a jeho zásady. Mala by mať tieto zložky:

  1. Audit dokumentácie systému manažérstva klienta.
  2. Zhodnotenie podmienok a prostredia organizácie.
  3. Diskusia s pracovníkmi klienta.
  4. Preskúmanie pochopenia požiadaviek normy klientom.
  5. Informácie o rozsahu systému manažérstva, procesov a sídla ako aj súvisiacich právnych a štatutárnych aspektov.
  6. Dohoda o podrobnostiach druhej etapy a preskúmanie pridelených zdrojov.
  7. Predloženie zamerania plánu druhej etapy.
  8. Posúdenie plánovania a vykonávania interných auditov pripravenosti na druhú etapu.

 

Druhá etapa auditu 
Cieľom je zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti. Mala by obsahovať tieto zložky:

  1. Informácie a dôkazy o zhode so všetkými požiadavkami príslušnej normy.
  2. Monitorovanie a meranie výkonnosti, podanie správy a preskúmanie v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností.
  3. Zhoda systému s legislatívou.
  4. Prevádzkové riadenie procesov.
  5. Interné audit ovanie.
  6. Zodpovednosť manažmentu.


Činnosti po audite

  1. Audítor vypracuje dokumentáciu z auditu a zašle ju do PQM. Zároveň navrhne udelenie/ neudelenie certifikátu.
  2. Dokumentácia je preskúmaná pracovníkmi COMS PQM.
  3. Klientovi sú vystavené certifikáty.
  4. Certifikáty spolu s dokumentáciou sú zaslané klientovi po uhradení faktúry.


Dozorné audity
Certifikačný orgán vykonáva v preverovanej organizácii dozorné audity minimálne raz ročne počas celej doby platnosti certifikátu. Dozorný audit musí byť vykonaný do 12-tich mesiacov od posledného dňa druhej etapy certifikačného auditu. 5. Mimoriadné audity Certifikačný orgán realizuje mimoriadne audity, ktoré sa konajú v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17021:2011 a sú riadené ako dozorné audity.

Mimoriadne audity sa môžu vykonať, ak klient požiada o rozšírenie certifikácie alebo ak COMS požiada klienta z dôvodu svedeckého posúdenia akreditačného orgánu. Ak má COMS podozrenie na porušovanie pravidiel a požiadaviek SM alebo boli vznesené sťažnosti voči klientovi,vedúci COMS PQM rozhodne taktiež o vykonaní mimoriadneho auditu. 

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.