Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

ISO 14001 je medzinárodná norma, ktorá definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS) – t.j. systému, podľa ktorého firmy kontrolujú svoj vplyv na životné prostredie. Poslaním normy ISO 14001, ktorá bola prijatá Medzinárodným združením pre štandardizáciu (International Organization for Standardization - ISO) v roku 1996, je integrovať EMS do kľúčových oblastí firemného manažmentu. Na tvorbe normy sa podieľalo množstvo výrobných podnikov a vládnych i mimovládnych organizácií.

Prínos normy ISO 14001
Najčastejším motívom je požiadavka certifikácie na základe spoločenského dopytu vyjadreného verejne prospešnou ponukou štátu na zabezpečenie programov podpory pre organizácie, ktoré vytvárajú systém ochrany životného prostredia pri svojej činnosti. Organizácia týmto spôsobom deklaruje, že jej environmentálne otázky nie sú ľahostajné, a že je v záujme vedenia neohrozovať činnosťou organizácie životné prostredie v mieste svojho pôsobenia. Keďže environmentálne otázky sú v súčasnosti čoraz naliehavejšie, je zavedenie systému environmentálneho manažérstva takmer nevyhnutnou povinnosťou organizácie a pozitívnym signálom voči zákazníkom organizácie.

Zavedenie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
Spoločnosť, ktorá sa rozhodla získať certifikát osvedčujúci súlad (zhodu) s požiadavkami normy ISO 14001, musí vytvoriť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a neustále zlepšovať jeho efektívnosť. Podstatou zavádzania systému environmentálneho manažérstva je identifikovať tzv. environmentálne aspekty, teda prvky činností, výrobkov alebo poskytovaných služieb, ktoré za určitých okolností pôsobia negatívne na životné prostredie. Od charakteru týchto aspektov sa odvíja rôzna "zložitosť" systémov riadenia v konkrétnych organizáciách. Samozrejme, tento charakter je rozdielny. Napríklad inú "váhu" majú aspekty v chemickej výrobe so zastaranou technológiou a inú v konštrukčnej kancelárii.

Hlavným cieľom normy je podporovať ochranu životného prostredia a prevenciu znečisťovania. Norma nestanovuje absolútne požiadavky na environmentálne správanie sa organizácie, ale v zásade sa požaduje dodržiavanie národnej a miestnej legislatívy.

Oblasť normy ISO 14001
Norma je vytvorená tak, aby ju bolo možné uplatniť v organizáciách všetkých typov a veľkostí a rôznych odborov podnikania.

Medzinárodná platnosť
Normy radu ISO sú medzinárodné normy, ktoré jednotlivé štáty preberajú do svojich národných noriem. Rovnako to teda platí pre normu ISO 14001, ktorú v slovenskej legislatíve poznáme ako STN EN ISO 14001 a má úplne rovnaké znenie a požiadavky. Znamená to teda, že firma, ktorá obdrží certifikát v jednej krajine, nemusí preukazovať znovu splnenie požiadaviek v inej krajine.

Vystavenie certifikátu
Naša spoločnosť je akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je neustále monitorovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou a má riadne oprávnenie vydávať certifikáty podľa normy ISO 14001. Certifikát má medzinárodnú platnosť. 

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.