Energetický systém riadenia ISO 50001

Medzinárodná norma ISO 50001 v najnovšom vydaní ISO 50001:2011 špecifikuje na zriadenie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu, ktorého cieľom je umožniť organizáciám sledovať systematicky prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby.

Norma špecifikuje požiadavky na energie a spotreby vrátane merania, dokumentácie a správ, dizajnu a postupov pri obstarávaní zariadení, systémov, procesov a personálu.

ISO 50001 môže byť zavedená v organizáciách ako samostatná norma, ale je ju možné integrovať aj s inými systémami riadenia ako sú ISO 9001 a ISO 14001. Je určená pre všetky typy organizácii, ktoré chcú mať nastavenú energetickú politiku a na verejnosť ju preukazovať vydaným osvedčením.

Prínos normy
Norma Vám ponúka lepšie využívať svoje prostriedky na spotrebu energiu, vyhodnocovať a stanoviť priority zavadzania energeticky účinných technológií. Organizácia, ktorá si chce zaviesť normu ISO 50001 musí vytvoriť, implementovať, zdokumentovať a udržiavať svoje energetické politiky. Musí určiť rozsah systému, zabezpečiť aby príslušné ciele a ukazovatele výkonnosti boli stanovené a že ich výsledky sú merateľné. Úspešná realizácia závisí od zapojenia všetkých úrovní a funkcií organizácie. Najmä zo strany najvyššieho vedenia.

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.