Kvalita systému krízového riadenia MCS 2011

mcs1MCS 2011 (Management of crisis situations) je súhrn noriem týkajúcich sa plánovaním a riadením krízových udalosti. Cieľom  medzinárodného štandardu je poskytnúť model plánovania, riadenia, monitorovania, preskúmania, zlepšovania a predvídania krízových udalosti ako aj ich dôsledkov na životy obyvateľstva a dopadu na životné prostredie.

 

Prínos normy:
Zavedenie normy Vám prinesie zvýšenie efektivity riadenia a plánovania krízových udalosti, ako aj preukázanie, že všetky dokumenty sú v súlade s požiadavkami legislatívy danej krajiny a sú skutočne použiteľné v praxi. MCS ide v zmysle požiadaviek legislatívy danej krajiny a v určitých prípadoch až nad rámec zákonom definovaných požiadaviek. Je vhodná pre všetky typy organizácií, ktorým to vyplýva zo zákona až po vládne inštitúcie.

 

Cieľom medzinárodnej normy je skvalitniť systém:

  1. budovania krízových plánov ako aj ich účinnosti a použiteľnosti pri skutočných udalostiach,
  2. overenie krízových plánov v súčinnosti so zainteresovanými stranami v praxi (napr. demonštračnými nácvikmi, účasťou na prípadových štúdiách),
  3. dostupnosť krízových plánov v prípade vzniknutia udalosti,
  4. implementácia informačno-komunikačných technológii za účelom monitoringu a riadenia,
  5. kontrola a inšpekčná činnosť nadriadenými organizáciami.

 

Výsledkom je:

  1. predvídanie možných rizík a krízových udalostí,
  2. skvalitnenie systému riadenia rizík a plánovania krízových udalostí,
  3. znižovanie možných strát na životoch spôsobených nedostatkom informácii alebo samotným riadením,
  4. minimalizácia dopadu na životné prostredie,
  5. minimalizácia škôd na majetku,
  6. použiteľnosť.

 

Požiadavky stanovené v tejto norme sú všeobecné a aplikovateľné pre všetky typy organizácie, ktorým v zmysle ich činnosti a charakteru to vyplýva zo zákona. Jedná sa o organizácie, ktoré musia budovať svoje krízové plány a organizácie s rôznymi stupňami zainteresovanosti zabezpečujúcich koordináciu, riadenie a dohľad nad krízovými udalosti.

 

Štandard sa skladá z týchto noriem:

  • MCS1:2011 - Budovanie krízových plánov
  • MCS2:2011 - Budovanie krízových plánov a koordinácia zásahov
  • MCS3:2011 - Metodika pre zavádzanie systému MCS 1 a 2

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.