< >

Certifikácia

Certifikácia manažérskych systémov.

Audity

Personálne a informačné audity.

Vzdelávanie

Ponuka školení a kurzov.

Novinky

Najnovšie správy.

Deklarácia nestrannosti

Certifikačný orgán manažérskych systémov PQM si uvedomuje dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou manažérskych systémov. Našim cieľom a prioritou je postupovať vždy transparentne, posudzovať a rozhodovať objektívne a predchádzať akýmkoľvek konfliktom záujmov.

 

Pre dosiahnutie týchto predsavzatí, naplnenie požiadaviek na nestrannosť a nezávislosť sa PQM, s.r.o. riadi týmito zásadami: 

 1. prijímať rozhodnutia o certifikácii manažérskych systémov iba na základe objektívneho a odborného posúdenia predmetných manažérskych systémov,
 2. informovať zainteresované strany o svojom konaní, postupoch a transparentne predkladať všetky súvisiace informácie certifikačnej rade, ktorá tieto strany reprezentuje,
 3. necertifikovať činnosti iného certifikačného orgánu zameraného na certifikáciu systémov manažérstva,
 4. rozhodnutia certifikačného orgánu a environmentálneho overovateľa prijímať len na základe objektívnych dôkazov získaných z posudzovania a predchádzať tomu, aby bol priebeh alebo závery posudzovania ovplyvnené inými záujmami alebo ďalšími stranami,
 5. analyzovať, prehodnocovať a prijímať opatrenia pri potenciálnom ohrození nestrannosti,
 6. neposkytovať konzultácie manažérskych systémov, resp. nevykonávať interné audity v spoločnostiach, ktoré sú klientmi alebo potenciálnymi klientmi spoločnosti PQM, s.r.o.,
 7. zverejňovať kroky a postupnosť certifikačného procesu, procesu auditu a environmentálneho overenia, ako aj výsledky rozhodnutí o certifikácii a validácii,
 8. efektívne reagovať na sťažnosti a primerane ich riešiť,
 9. narábať s informáciami od klientov dôverne a súčasne adekvátne vyvážiť zásady otvorenosti a dôvernosti pri riešení a reagovaní na sťažnosti,
 10. nepropagovať činnosti certifikačného orgánu v nadväznosti na konzultačné činnosti v oblasti manažérskych systémov,
 11. nepodmieňovať úspešnosť alebo inú ekonomickú výhodnosť certifikácie konzultačnou službou konkrétnej spoločnosti,
 12. analyzovať a prijímať adekvátne opatrenia na ochranu nestrannosti, ak bude ohrozená činnosťou iných osôb, orgánov alebo organizácií,
 13. dodržiavať etické zásady pri všetkých činnostiach spojených s podnikaním PQM, s.r.o.,
 14. udržiavať partnerskú spoluprácu s každým zákazníkom pri dodržaní zásady, že certifikačný proces a jeho výsledky vrátane rozhodnutí nie sú závislé na finančnom záujme spoločnosti,
 15. vykonávať certifikačné služby nezávislými pracovníkmi na klientoch a túto činnosť monitorovať,
 16. držať sa zásady: „dôveruj, ale preveruj“, čím sa musí naplniť zásada získania objektívnych dôkazov a až potom hodnotiť,
 17. vyvarovať sa, resp. zákaz používania metódy zastrašovania akejkoľvek osoby zúčastňujúcej sa na certifikačnom procese.

 

Činnosti COMS PQM sa riadia nediskriminačným spôsobom.Certifikačný orgán PQM je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýchkoľvek ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán zodpovedá v celom rozsahu za rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovania, udržiavania, obnovy, rozširovania, obmedzovania, pozastavovania a rušenia certifikácie.

Certifikačný orgán PQM vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva.

Certifikačný orgán bude pred uzatvorením zmluvy s klientom identifikovať, analyzovať a v prípade vzniku aj dokumentovať možnosti konfliktu záujmov vyvolaných poskytovaním certifikácie vrátane akýchkoľvek konfliktov vyvolaných jeho vzťahmi.

Ak by akýkoľvek vzťah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikačný orgán ho zdokumentuje a preukáže, ako odstráni alebo minimalizuje tieto obavy.

Týmto sa zaväzujeme k nestrannosti pri činnostiach certifikácie a k tomu, že nebudeme vykonávať žiadne výrobné, komerčné alebo finančné aktivity, ktoré by mohli skompromitovať nezávislosť spoločnosti, ani nepodľahneme žiadnym ekonomickým, obchodným alebo politickým tlakom.

Zároveň vyhlasujeme, že služby spoločnosti PQM, s.r.o. sú plne k dispozícii všetkým organizáciám a podnikateľom bez rozdielu zamerania. Tí, ktorí chcú pracovať v spoločnosti PQM, s.r.o., sa musia najskôr stotožniť s touto politikou a vedenie musí vytvoriť vhodné podmienky a zabezpečiť potrebné zdroje, aby mohli konať plne v súlade s ňou.

Všetci pracovníci COMS PQM sa zaviazali dodržiavať etický kódex, ktorého účelom je dodržiavanie etických hodnôt a noriem.

Schválil:
Ing. Ľuboš Snopek
vedúci COMS PQM

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.