Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001

Certifikácia podľa normy STN OHSAS 18001 overuje, či organizácia spĺňa špecifikované požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Podstatou systému je stanovenie kľúčových rizikových faktorov a spôsobu ich ovplyvnenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia v celej plošnej pôsobnosti organizácie.

Prínos normy STN OHSAS 18001
Zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prinesie do organizácie viacero výhod, je dôkazom toho, že organizácia má záujem o svojich pracovníkov, čo je pozitívnym signálom jednak pre klientov ako aj pre súčasných aj potenciálnych zamestnancov. Pre organizáciu to znamená zvýšenie produktivity a efektívnosti práce, zlepšenie podnikovej kultúry, zvýšenie lojality a spokojnosti zamestnancov, zlepšenie pracovných podmienok a tiež minimalizáciu pracovných úrazov a chorôb z povolania. Organizácia zároveň preukáže, že jej výrobky alebo služby sú realizované za definovaných pracovných podmienok z hľadiska BOZP.

Zavedenie systému manažérstva podľa normy OHSAS 18001 vo Vašej spoločnosti
Prvým krokom je identifikácia a zhodnotenie potrieb organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Následne je potrebné zosúladiť procesy v organizácii s požiadavkami normy a zdokumentovať ich. Keď je systém plne implementovaný do činnosti organizácie, môže prebehnúť certifikačný audit. Po certifikačnom audite je potrebné neustále udržiavať a zlepšovať systém v organizácii a teda vykonávať interné audity. Je tiež potrebné mať na zreteli spĺňanie legislatívnych požiadaviek.

Oblasť normy OHSAS 18001
Norma OHSAS 18001 je univerzálnou normou a pokrýva všetky odbory podnikania, výrobu i služby.

Medzinárodná platnosť
Norma OHSAS 18001 bola vytvorená medzinárodnými akreditačnými organizáciami, registrovanými certifikačnými orgánmi a ostatnými zainteresovanými stranami. Preklad v slovenskom jazyku normy OHSAS 18001 ( označenie STN OHSAS 18001 ) má úplne rovnaké znenie a požiadavky a to znamená, že norma STN OHSAS 18001 má medzinárodnú platnosť.

Certifikát STN OHSAS 18001
Certifikát STN OHSAS 18001 vydaný spoločnosťou PQM, s.r.o. je medzinárodne platným certifikátom, ktorý dokazuje, že organizácia má riadne zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý neustále zlepšuje. Certifikát má medzinárodnú platnosť. 

 

Kde nás nájdete

PQM, s.r.o.
Legionárska 6419
911 01 Trenčín

 +421 907 846247
+421 903 846247

 pqm@pqm.sk 

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.